سپید در سال 1396 توسط گروهی از متخصصان حوزه های مرتبط با پایداری تأسیس شد. SEPID مخففی است برای Sustainability and Environmental Protection by Integrated Design. ما براین باوریم که بیشتر ویژگی های بارز ساخت و ساز سبز میزان یکپارچه بودن آن با محیط طبیعی اطراف و محیط زیست انسانی است. برای مثال اگر ساختمانی در اروپا ساخته می شود، نیاز است که به تولید انرژی پاک به میزان زیادی توجه شود. یا اگر در یک محیط خشک در جایی از کره زمین ساخت و ساز انجام گیرد، تأکید اصلی باید روی حفاظت از منابع آبی و مسائل مربوطه باشد.
بنابراین تفاوت ها، هر پروژه به تنهایی نیازمند طراحی و ارائه راهکارهای منحصر به فردی است تا بتواند با شرایط محیطی تطبیق پیدا کند.
چشم انداز گروه سپید آن است که به طراحی و ساخت زیرساخت ها و تجهیزات پایدار ساختمانی کمک کند تا ساختمانهای فردا هماهنگ با محیط زیست و مطابق با نیازهای بشری ساخته شوند.