محل پروژه: مازندران، رامسر
کاربری: مسکونی
سال: 1400
مساحت زیربنا: 4400 مترمربع
کارفرما: جناب آقای هومن بینا
معمار: شرکت زندیگان (محمدرضا نیکبخت)
تیم مهندسی: حسام سیدحسینی، محسن فرهادی
شرح خدمات سپید: طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی