ساخت و ساز پایدار ویژگی هایی دارد که از جمله آن می توان به کاهش مصرف انرژی، محافظت از منابع آبی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع غیرقابل بازگشت و… اشاره کرد. می توان گفت که مهمترین این ویژگی ها هماهنگی ساخت و ساز با محیط طبیعی و انسانی اطراف خود است. اگر ساخت و ساز در اروپا نیازمند حداکثر توجه به کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید انرژِی پاک است، در مناطق بیابانی مرکز آسیا باید تأکید بر کاهش مصرف انرژی باشد. به همین ترتیب در مناطق شهری توجه اصلی باید بر به حداقل رساندن آلودگی ها، ترافیک و مصرف منابع باشد. به بیان دیگر، سپید برای هر پروژه راهکاری منحصر به فرد ارائه می کند. گروه سپید مهارت کافی برای ایجاد تطابق پروژه با شرایط محیطی را داراست.