ساخت ساختمان جدید با برنامه ریزی، طراحی و تأمین مالی آغاز می‌شود و تا مرحله ساخت و آماده سازی جهت بهره‌برداری ادامه می‌یابد. جدیدترین روش طراحی، یکپارچه سازی بخش‌های مختلف و هماهنگی متخصصان حوزه‌های مختلف است در حالیکه در گذشته معماران، مهندسان، مدیران اجرایی و مسئولین قراردادها به صورت مجزا فعالیت می‌کردند.
هنگام طراحی و ساخت یک ساختمان سبز دو راه پیش روی مهندسان است: یک راه ساخت یک ساختمان سبز نوآورانه و دیگری ادامه دادن به مسیر قدیمی ساخت ساختمان هایی که مصرف آب و انرژی فراوان دارند. ما در سپید گزینه نخست را انتخاب کرده‌ایم.
سپید چهارچوبی برای ساخت ساختمان‌هایی کاملاً سبز تهیه کرده که به شما اجازه می‌دهد هر ویژگی مربوط به پایداری را در ساختمانتان داشته باشید و منافعتان را به حداکثر ممکن برسانید. ساخت و ساز بزرگ‌مقیاس نیازمند هماهنگی کاملی میان بخش‌های مختلف است. مدیران پروژه در سپید این وظیفه را به خوبی انجام می‌دهند و مدیران اجرایی، مهندسان طراحی و ساخت و معماران او را همراهی می‌نمایند.