مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

 

مدلسازی سه‌بعدی تمامی جزئیات پروژه در بخش‌های چهارگانه، تطابق نقشه‌های ساختمان، رفع تداخلات احتمالی میان نقشه‌های مختلف و نمایش سه‌بعدی مجازی AR/VR