تاسیسات و هوشمندسازی

 

طراحی و اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی با رویکرد افزایش بهره وری انرژی و افزایش کیفیت هوا و همچنین طراحی، اجرا و ارائه راهکار برای ساختمان هوشمند برمبنای نیاز پروژه و کارفرما

گواهینامه‌ها