آنالیز انرژی ساختمان

 

بررسی و تحلیل وضعیت موجود، تهیه مدل مبنا براساس مبحث ۱۹ و استاندارد اشری آمریکا، آنالیز انرژی، آنالیز روشنایی روز، آنالیز روشنایی الکتریکی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی