بهره‌برداری از پروژه فرایندی است که طی آن از صحت طراحی، نصب، تست و کار تمام سیستم‌ها و تجهیزات یک ساختمان طبق نیازهای مالک و کارفرمای نهایی اطمینان حاصل می‌شود. هدف اصلی بهره‌برداری ایجاد نظم و ایمنی در تحویل نهایی پروژه به بهره‌بردار و تضمین عملکرد و ایجاد اطمینان در بهره برداری است. به اضافه هنگامی که هنگامی که بهره برداری به صورت مؤثر و حساب‌ شده‌ای انجام گیرد، موجب تحقق برنامه ریزی‌ها و نیازهای مالی، ایمنی و کیفیت پروژه خواهد شد.
ساختمان‌های موجود موجب ایجاد تعهد می‌شوند و باید بدان‌ها توجه شود. بسیاری از ساختمان‌های قدیمی در سراسر دنیا مصرف‌کننده‌های بیش از حد انرژی و آب هستند. با ایجاد تغییراتی در شرایط بهره‌برداری می‌توان این شرایط را تغییر داد و ساختمان‌های موجود را به موجودی پایدار بدل کرد. حتماً این جمله را شنیده‌اید: “سبزترین ساختمان همانی است که هم‌اکنون موجود است.” ما به این جمله باور داریم و سپید می تواند شما را در دستیابی بدان کمک کند.